Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

SSG Sahala Oy
Kiertotiesilta 11
78300 Varkaus

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

SSG Sahala Oy / Janne Kärki
Kiertosilta 11
78300 Varkaus

040 760 6516
[email protected]

2. REKISTERÖIDYT

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilaajat, tapahtumiin
osallistuneet.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen
  perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
  (yhteydenottopyynnöt, tapahtumailmoittautumiset, joiden
  yhteydessä kysytty suostumus)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka
ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT
HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt
tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei
ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme
tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus
olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta)
mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
WE MIND YOUR BUSINESS.